Hieronder wordt de procedure beschreven voor de aanmelding, inschrijving en eventuele toelating van leerlingen. Hoe vinden we ons talent? Dat doen we aan de hand van een vier-stappenplan:

  1. Er is een aanbeveling (van bij voorbeeld een mentor, van jeugdzorg of van een leerplichtambtenaar).
  2. Aan ouders/begeleiders en leerling vragen we dit formulier in te vullen. Daarnaast wordt het laatste rapport gevraagd en een motivatiebrief van de leerling. In deze motivatiebrief dienen leerlingen uit te leggen waarom hulp nodig is en hoe zelf hun best gaan doen er een succes van te maken (er is een schrijfhulp voor de leerling opgenomen in het aanmeldingsformulier). Alle documenten dienen voor aanmelding gestuurd te worden naar info@talent-plan.nl
  3. Indien alles goed ontvangen is, wordt contact opgenomen. Er volgt dan een huisbezoek waarin we met de leerling en ouders/ begeleiders alles nog eens doornemen en samen de definitieve hulpvraag formuleren. Tijdens dit bezoek wordt ook gekeken naar de eigen bijdrage van ouders/ begeleiders. Om de hoogte van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen, is inzicht in de financiële situatie van degene(n) die financieel verantwoordelijk is/zijn, noodzakelijk. De huisbezoeker wenst daarom tijdens het huisbezoek kopieën te ontvangen van bijvoorbeeld: loonspecificatie,  uitkeringsspecificatie, belastingaangifte, jaaropgaaf, etc.
  4. Met behulp van alle informatie bepalen we in het bestuur of hulp geboden kan worden en welke hulp het beste is voor de leerling (hulp van bij voorbeeld een huiswerkinstituut, van een orthopedagoog, een coach, etc.). Let op: we nemen alleen gemotiveerde leerlingen aan die hier zelf achter staan. De gehele procedure beslaat vaak meerdere weken.

Werkwijze Talent-Plan na toelating van een leerling

  • Nadat in het bestuur goedkeuring verleend is en een leerling gestart is, evalueren we twee keer per jaar op vaste momenten. We kennen de hulp altijd toe voor één periode, dus tot aan het volgende evaluatiemoment. Maar steun kan na elke evaluatie worden voortgezet op basis van de haalbaarheid en de doelstellingen die aan het begin zijn gesteld.
  • Bij evaluatiemomenten verwachten we van ouders en begeleider een evaluatie volgens een format zoals opgesteld door Talent-Plan. Op basis daarvan wordt beslist of de hulp wel of niet voortgezet wordt. Bij het ontbreken van de evaluatiegegevens tijdens de evaluatieperiode, wordt de hulp stopgezet.
  • Aan het einde van het schooljaar wordt de hulp automatisch stopgezet en kan, indien nodig, een nieuwe aanvraag gedaan worden.