Welkom bij Talent-Plan

Stichting Talent-Plan is opgericht in april 2009 vanuit de wens om scholieren en studenten bij te staan in hun studie. Het gaat met name om scholieren en studenten die een vorm van extra ondersteuning behoeven maar waarvan de ouders of zijzelf dat niet kunnen bekostigen. Door deze jongeren met de juiste begeleiding de mogelijkheid te bieden hun talenten te ontwikkelen, kunnen ze een volgende stap in hun onderwijstraject bereiken. Stichting Talent-Plan heeft zich tot doel gesteld jongeren, waarvan de ouders niet in staat zijn onderwijsbegeleiding te betalen, te ondersteunen. De inhoudelijke ondersteuning richt zich over het algemeen op het versterken van taal- en rekenvaardigheden.

De doelgroep bestaat in beginsel uit: scholieren en studenten met een leeftijd tussen de 10 en 24 jaar, die onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs of het MBO. Veelal betreft het jongeren die dreigen het onderwijs te verlaten zonder startkwalificatie of die nog in een aanlooptraject zitten om toegelaten te worden tot het reguliere onderwijs. De oorzaken zijn divers en variërend van een migratie-achtergrond met weinig onderwijs in het land van herkomst tot problematische thuissituaties, laat onderkende leermoeilijkheden of bij voorbeeld jong (alleenstaand)tiener-ouderschap en nog veel meer…

In aanmerking komen met name leerlingen/cursisten die een vluchtelingenstatus hebben of voorheen gehad hebben (en inmiddels in bezit zijn van het Nederlands burgerschap). Het betreft dan bijvoorbeeld Syriërs, Ethiopiërs, Eritreeërs, Somaliërs, Iraniërs etc.

Stichting Talentplan hanteert het standpunt dat deze kinderen en jongeren met een juiste ondersteuning een diploma kunnen halen en daarmee een goede start hebben in onze maatschappij. Vaak ontbreekt deze ondersteuning of is ze onvoldoende om de achterstand naar behoren weg te werken.

In een recente wijziging van haar operationele koers is Talent-Plan zich meer gaan richten op groepslessen rekenen en taal op ROCs waar ze vroeger haar zwaartepunt had bij individuele ondersteuning van leerlingen middels bijlessen en huiswerkbegeleiding.

Koersvast in onze uitgangspunten, willen we meegaan met de mogelijkheden die we zien om de aanwezige problematiek op met name startcolleges van ROCs zo gedegen mogelijk te adresseren.